Het ontstaan van NSB HAMME

De Nationale Strijdersbond van België (NSB), afdeling HAMME, werd gesticht in juni 1919. De stichtingsvergadering had plaats in Cafe "De Kroon" op de Markt.
Dhr Alois Van Callenberg kwam, te Dendermonde, in contact met twee oud-strijders onderofficieren, Dhr Stallaert en Dhr De Donder, die hem aanzetten tot het stichten van een bond.
In aanwezigheid van Alois Van Callenberg, Vital Mariman, Leon Janssens, Pol Van Geert, Charles Van Pottelberghe en een grote schare Hamse oud-strijders, spraken Stallaert en De Donder over de rechten en plichten van de oud-strijders.
Een bestuur werd verkozen:

 • Voorzitter : Pol Van Geert
 • Secretaris : Leon janssens
 • Schatbewaarder : Charles Van Pottelberghe
 • Ere-voorzitter : Politiecommisaris Butstraen
 • Vaandrig : Petrus Van Goethem
Aangezien Cafe "De Kroon" te klein was voor bijeenkomsten, werd verhuisd naar
Cafe "Vlaanderens Gasthof" op het Stationsplein (thans Koning Albertplein).
De eerste bijdrage werd ontvangen in Juli en bedroeg 0.5Bfr per maand. In die tijd ontvingen de oud-strijders nog soldatengeld. Dit werd uitbetaald op het Gemeentehuis. Het eerste werk van het bestuur bestond erin er voor te zorgen dat de leden voldoende kregen en regelmatig uitbetaald werden. Veel sociaal werk was er te verrichten, vermits vele oud-strijders ongeletterd waren.
Op zondag 14 augustus 1921 kreeg de bond van het Gemeentebestuur haar eerste officiêle vaandel dat overhandigd werd door toenmalig burgemeester De Geyter Edmond aan het lokaal.
NSB Hamme heeft deelgenomen aan de eerste grote oud-strijders manifestatie te Brussel. Vermoedelijk was dat met een "tijdelijk" vaandel.
Een afvaardiging van de NSB nam telkens deel aan de begrafenisplechtigheden van ieder afgestorven lid. Op het graf van betrokkene werd een houten kruis geplaatst, gemaakt door Van Pottelberghe en geschilderd door De Wolf. Intussen was een
drie-verbond opgericht: oud-strijders - - invaliden - - opgeëisten.
Het monument van de gesneuvelden werd onthuld op 14 augustus 1921. Het was een ontwerp van de Antwerpse beeldhouwer Karel Schuermans en van de bouwkundige Pol Berger en werd in brons gegoten door Verbeyst uit Brussel. Het werd ingehuldigd onder burgemeester Van Driessche en de feestrede werd uitgesproken door inspecteur
R. Picavet. Alle leden van het drie-verbond en alle Hamse verenigingen waren aanwezig. De twee afweerkanonnen die de bond had gekregen werden in de stoet meegevoerd en nadien op het stationsplein geplaatst. (Ze werden tijdens de tweede wereldoorlog weggehaald).
Gedurende de tweede wereldoorlog werden alle activiteiten stopgezet.
De bezetter vroeg de naamlijsten van bestuur en leden.
Voorzichtigheid was toen de boodschap.
Na wereldoorlog II kwamen oud-strijders van 40-45 de rangen vervoegen.
Een nieuwe start werd gegeven en het bestuur aangevuld met de jonge generatie:
 • Ondervoorzitter : Ernest Says
 • Ere-voorzitter : Dr A. Van Cauteren

In 1946 werd het 25-jarig bestaan gevierd, feest dat uitgesteld werd door de oorlog. Ter dezer gelegenheid werd aan de Hamse lagere scholen driekleurige vaandels geschonken.
In augustus 1947 kreeg het verbond een nieuw vaandel.
Op 12 juli 1960 schonk Dhr Van Sassenbrouck een nieuw vaandel.
In 1969 werd het 50-jarig jubileum gevierd.
En in 1987 werd een nieuw vaandel aangekocht voor de prijs van 13.260BFr.
in 1994 werd de 75ste verjaardag gevierd met een banket in zaal "De Zouaaf" op 11 november, verzorgd door traiteur Jean-Pierre Van Impe.
Sedert 11 november 2000 vindt een gezamelijke maaltijd plaats met de afdelingen Hamme-Moerzeke-Kastel, ingericht door het gemeentebestuur.
In 2003 is de fusie tot stand gekomen tussen de afdelingen:

 • Hamme centrum
 • Moerzeke
 • Kastel
 • Sint Anna

Het bestuur werd uitgebreid met vertegenwoordigers van deze afdelingen.
Ook wordt jaarlijks een bezoek gebracht aan een bepaalde kazerne vanaf 2003.

In 2013 werd terug een nieuw vaandel aangekocht, waar U hier alles kan over lezen.

Bestuursleden sinds 1919:

Voorzitters

 • Van Geert Polydoor 1919 - 1958
 • Weymans Carolus 1958 - 1970
 • Casteleyn Frans 1971 - 1978
 • Daeyaert Fernand 1978 - 2001
 • Van Raemdonck Gustaaf 2001 - 2011
 • Smet Michel 2011 - 2023
 • Jan Ketels en Guy Bogaert 2023 - ...
Secretarissen
 • Janssens Leon
 • Van Haver
 • Van Geertsom
 • De Visscher
 • Daeyaert Fernand 1978 - 2001
 • Van Raemdonck Gustaaf 2001 - 2011
 • Van Damme Frankie 2011 - ...
Schatbewaarders
 • Van Pottelberghe Charles
 • De Wolf Georges
 • Daeyaert Fernand 1978 - 2001
 • Van Raemdonck Gustaaf 2001 - 2011
 • Van Acker Peter 2011 - 2012
 • Boodts Benny 2012 - ...
Vaandrigs
 • Van Goethem Petrus
 • Van Den Branden Frans
 • Zaman Jean
 • Smet Michel 2011 - 2013
 • Van Acker Peter 2013 - ...
 • Van Acker Peter en De Clerq Andre 2021 - ...

Webmaster
 • Van Damme Frankie

de Nationale strijdersbond van België is niet enkel de bond van oud-strijders, maar sinds enkele jaren ook de thuishaven voor veteranen.

Veteranen

1969

In 1969 werd het 50-jarig jubileum gevierd.


1994

In 1994 werd het 75-jarig jubileum gevierd.


1994

In 1994 werd ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum een tekening (logo) gemaakt.
Helaas weten we niet meer door wie....


2019

In 2019 werd NSB Hamme in de bloemetjes gezet door de gemeente.


2019

Samen met andere jubilerende verenigingen op de foto.

Respect voor onze veteranen


Op 7 april is het jaarlijks Veteranendag.
Als NSB, afdeling Hamme, willen wij de herinnering aan oud-collega’s en het offer dat zij brachten in ere houden en doorgeven aan toekomstige generaties.
Sinds kort vermeldt het IV NIOOO de gesneuvelden op hun website: https://www.wardeadregister.be/nl.
Alle militairen, zonder onderscheid in rang of stand, zijn daar gerangschikt volgens de missies tijdens de welke zij om het leven kwamen.

7 april 1994

10 van onze para’s werden toen in Kigali tijdens een urenlange belegering afgeslacht.

7 april

Jaarlijks op 7 april eren en herdenken wij onze veteranen.

Herdenken

We herdenken dan alle militairen die sinds 1960 gesneuveld zijn tijdens vredesopdrachten.

Medische zorgen

Op 7 juli 2008 werd een wetsvoorstel ingediend om de terugbetaling van de medische zorgen en een hospitalisatieverzekering toe te kennen. Het voorstel kreeg enorm veel steun. Maar tot nu toe is er nog geen wet.

Herdenkingen en uitstappen


NSB Hamme organiseert niet enkel herdenkingen om onze oud-strijders en veteranen te eren, maar we gaan regelmatig eens op stap met onze leden ook.
Bedoeling van samenkomsten en uitstappen is om het steeds aangenaam en leuk te maken.

Komende evenementen


Contacteer Ons


U kan steeds contact opnemen met het bestuur van NSB Hamme via mail.

Voorzitter


Bogaert Guy/Ketels Jan

via Email: webmaster.nsb.hamme@gmail.com

Ondervoorzitter


Boodts Benny

via Email: webmaster.nsb.hamme@gmail.com

Secretaris


Van Damme Frankie

Email: webmaster.nsb.hamme@gmail.com